TR MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
TURKISH ACCREDITATION AGENCY

Information Requests Applications

Please do not send any content that qualifies as personal data to our contact addresses, except for application templates.
Information Requests Applications
 
This section hasn’t English content.

Foreign residents in Türkiye and the foreign legal entities operating in Türkiye can exercise the right in this law, on the condition that the information that they require is related to them or the field of their activities; and on the basis of the principle of reciprocity. Applications within this scope are made in Turkish.


Bilgi edinme başvuruları 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 27 Nisan 2004 tarih ile 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin Kurumumuzun görev alanına giren konulardaki bilgi taleplerini karşılamak üzerek alınmaktadır.

“Bilgi Edinme Kanunu”nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Kimler bilgi edinme hakkından yararlanabilir?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4. maddesi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi çerçevesinde, herkes (tüm gerçek ve tüzel kişiler) bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu haktan yararlanabilirler. Bu kapsamdaki başvurular Türkçe olarak yapılır.

Bilgi edinme başvuruları hangi yollarla yapılmaktadır?

Başvurular bizzat, posta veya faks yoluyla yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Bilgi edinme başvurusu dilekçesinde olması gereken bilgiler nelerdir?

Gerçek kişi başvuruları;

 • Başvuranın adı ve soyadı
 • İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)
 • Oturma yeri veya iş adresi
 • İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)
 • T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

Tüzel kişi başvuruları;

 • Tüzel kişinin unvanı
 • Adresi
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)
 • Yetki belgesi
 • İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

İletişim Bilgileri

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA

Faks: +90 312 410 83 00

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Gerçek Kişiler İçin EK-1 Formu
Tüzel Kişiler İçin EK-2 Formu