T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Akreditasyon Başvuruları

Lütfen başvuru şablonları dışında, iletişim adreslerimize kişisel veri niteliği taşıyan herhangi bir içerik göndermeyiniz.
Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcı Kuruluşlar
Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcı Kuruluşlar

TÜRKAK, sera gazı emisyonlarını doğrulayan kuruluşların akreditasyonu konusunda, iki farklı yasal mevzuat ve programa bağlı olarak zorunlu alanda hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra gönüllü doğrulamalar konusunda da akreditasyon hizmeti sunmaktadır. Yasal alanda sunulan hizmetler; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal MRV (izleme, raporlama ve doğrulama) mevzuatı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ICAO CORSIA Programıdır.

Gönüllü alanda verilen akreditasyon hizmeti 2023 yılında başlamış olup, organizasyon (işletme-tesis) seviyesinde TS EN ISO 14064-1 standardı bağlamında yapılan karbon ayak izi faaliyetleri ile sınırlıdır.

Akreditasyon faaliyetlerinde, yasal veya gönüllü ayrımı yapılmaksızın, TS EN ISO/IEC 17029 standardı seviye 3 akreditasyon standardı olarak kullanılmaktadır. TS EN ISO 14065 ve TS EN ISO 14064-3 standartları ise seviye 4 standart olarak kullanılmaktadır.

Akredite olmak isteyen Doğrulayıcı Kuruluşların; TS EN ISO/IEC 17029 ve ilgili diğer standart ve normatif dokümanların şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Standart ve normatif dokümanları aşağıda verilmiştir.

Zorunlu Dokümanlar  

·       TS EN ISO/IEC 17029 Uygunluk değerlendirme- Geçerli kılma ve doğrulama faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşlar için genel prensipler ve gereklilikler

·       TS EN ISO 14065 Çevresel bilgileri geçerli kılan ve doğrulayan kuruluşlar için genel ilkeler ve gerekler

·       TS EN ISO 14064-3 Sera gazları- Bölüm 3: Sera gazı beyanlarının doğrulanması ve geçerli kılınmasına dair özellikler ve kılavuz

.      TS EN ISO 14064-1 (sadece gönüllü alan) Sera Gazları – Bölüm 1: Sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve raporlanmasına dair kılavuz ve özellikler

·       TS ISO 14066 Çevre bilgisi - Çevresel bilgiyi geçerli kılan ve doğrulayan ekipler için yeterlilik gereksinimleri

·       Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

·       Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

·       Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Hakkında Tebliğ (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

·       Uluslararası Standartlar ve Önerilen Uygulamalar, Çevre Koruma - Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Şeması (CORSIA) (Ek 16, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Cilt IV Versiyon 2) (SARPSV2)

·       ETM (Doc 9501) Volume IV (ICAO CORSIA)

·       Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)

·       Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHY-16.4))

·       EA-6/03 EU ETS Direktifi amacıyla Doğrulama Kuruluşlarının akreditasyonu için EA Zorunlu Rehberi

·       EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü

·       IAF MD 6  ISO 14065:2020 Uygulamasına İlişkin IAF Zorunlu Rehberi

.        IAF MD 7 Yaptırımların Uyumlaştırılması ve Hileli Davranışlarla Mücadeleye İlişkin IAF Zorunlu Rehberi

·       TÜRKAK R40-10 (Ulusal MRV) Sera Gazı Emisyonu Doğrulayıcılarının Akreditasyonu Rehberi

·     TÜRKAK R40-11 (ICAO CORSIA) Havacılıkta Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanmasında Faaliyet Gösteren Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Rehberi

.        TÜRKAK R40-13 (gönüllü alan) Gönüllü Alanda (Organizasyon Düzeyinde) Sera Gazı Emisyonlarını Doğrulayan Kuruluşların Akreditasyonu Rehberi

.         TÜRKAK P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü​

·       TÜRKAK P705 Uzaktan Denetim Prosedürü

·       TÜRKAK P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü

·       TÜRKAK R10-01 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme Rehberi

·       TÜRKAK R10.02 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

·       TÜRKAK R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

·       TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi

·       TÜRKAK R10.09 Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Kişi-Gün) Hesaplanması Rehberi

·       TÜRKAK R10.10 TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları

·       TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage

·       TÜRKAK R10.14 Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi

·       Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sera Gazı Doğrulama faaliyetleriyle ilgili yayınlamış olduğu diğer zorunlu dokümanlar

·       Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayınlamış olduğu diğer zorunlu dokümanlar

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar

·       İlgili diğer TÜRKAK, EA ve IAF dokümanları

·       İlgili Avrupa Komisyonu Rehberleri (KGN, EGDI, etc.)

.        Gönüllü alanda kullanılacak sektörel uygulama dokümanları (Örnek: API Compendium 2001)

Başvuru Dokümanları

·       TÜRKAK F701-096- Doğrulayıcı Kuruluşlar İçin Başvuru Formu (Başvuruda istenen belgeler, başvuru formunda belirtilmektedir.)

·       TÜRKAK F701-097- Doğrulayıcı Kuruluşlar İçin Kontrol Formu

·       TÜRKAK F701-039- Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha)

·       TÜRKAK F701-071- Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

Tıbbi Laboratuvarlar
Tıbbi Laboratuvarlar

Ulusal ve uluslararası akreditasyon sisteminde tıbbi analiz laboratuvarları önemli hizmet alanlarından biridir. Tıbbi analiz sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanması, verilerin doğru, kanıtlanabilir ve yeniden üretilebilir hale getirilmesi amacıyla tıbbi laboratuvarların akreditasyonunda TS EN ISO 15189 - "Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için Özel Şartlar” standardı esas alınmaktadır.

TS EN ISO 15189 standardı kapsamında; hastalığın tanısı, yönetimi, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlama veya bir insanın sağlık durumunu değerlendirme amacı için; insan vücudundan alınan materyallere ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, immünolojik, kimyasal, immünohematolojik, hematolojik, biyofiziksel, sitolojik, patolojik, genetik veya diğer analizleri yapabilen ayrıca sonuçların yorumlanması ile uygun ileri araştırmalara yönelik tavsiye dahil, bütün laboratuvar araştırmalarını kapsayan konsültasyon hizmeti sağlayabilen laboratuvarlar tıbbi laboratuvar olarak kabul edilmektedir.

TS EN ISO 15189 Standardı genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Akredite olmak isteyen laboratuvarlar bu standardın şartlarını yerine getirecek şekilde kurulan ve işletilen bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren yasal mevzuatın, zorunlu dokümanların, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nın ve TÜRKAK’ın hazırlamış olduğu ilgili dokümanların da şartlarını yerine getirmelidir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R20.02 - Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
 • TÜRKAK R20.03 - Tıbbi ve Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Beyanı
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.21 - TÜRKAK Markalı Tıbbi Analiz Raporlarına İlişkin Rehber
 • TÜRKAK R20.28 - Deney ve Tıbbi Laboratuvarlar için Esnek Kapsam Akreditasyonu Rehberi
 • TÜRKAK R20.36 - Tıbbi Laboratuvarlar için Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi
 • TÜRKAK R20.42 - Saha Laboratuvar Faaliyetleri için Kurallar Rehberi
 • TÜRKAK R20.45 - Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA-2/15 - Esnek Kapsamların Akreditasyonu İçin EA Gereklilikleri
 • EA-4/02 - Kalibrasyonda Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
 • EA-4/17 - Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyon Kapsamlarının Tanımına İlişkin EA Pozisyon Belgesi
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P9 - ILAC Yeterlilik Test Faaliyetlerine Katılım Politikası
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P14 - ILAC Kalibrasyondaki Belirsizlik Politikası

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • EA-4/14 - Referans materyallerinin seçimi ve kullanımı
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa yönelik EA Kuralları
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testine Katılım Düzeyi ve Sıklığı Konusunda Rehber
 • EA-4/20 - Laboratuvarların EN ISO 15189 ve 22870’e göre Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz
 • EA-4/21 - Akreditasyonu Kapsamında, Az Sayıda Laboratuvarın Katıldığı Laboratuvarlar arası Karşılaştırmaların Uygunluğunun Denetlenmesi için Kılavuz İlkeler
 • ILAC G18 - Laboratuvarlar İçin Akreditasyon Kapsamlarının Formülüne İlişkin Kılavuz
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri
 • ILAC G24 - Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Aralıklarını Belirlemeye Yönelik Rehber
 • ILAC G26 - Tıbbi Akreditasyon Programının Uygulanması İçin Rehber
 • ILAC G27 - Bir Denetim Sürecinin Bir Parçası Olarak Gerçekleştirilen Ölçümler Üzerine Rehber

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-064 - Tıbbi Laboratuvarlar için Başvuruda İstenen Belgeler
 • TÜRKAK F701-063 - Tıbbi Laboratuvarlar İçin Akreditasyon Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha)
 • TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
 • TÜRKAK F701-103 - Laboratuvar Bilgi Beyan Formu
Kalibrasyon Laboratuvarları
Kalibrasyon Laboratuvarları

Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla faaliyetlerini yürüten kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 numaralı uluslararası standarttır.

Ülkemizde, laboratuvarların akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakta olup, bir Kalibrasyon laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak, bu standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanların da kullanılması söz konusudur. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktadır. Spesifik uygulamalar için, ek kriterler Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından, laboratuvarların çalışma alanlarına göre ayrı ayrı hazırlanmıştır.

EA’nın oluşturduğu standart ve ek kriterleri ihtiva eden dokümanların, laboratuvarların bünyelerine hangi şekilde uygulanacağı hususunda da EA tarafından rehber dokümanlar hazırlanmış ve tarafların kullanımına sunulmuştur. Laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların akreditasyona hazırlık sürecinde bunlardan istifade etmesi mutlak surette tavsiye edilmektedir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10-01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikayet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R10.13 - Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R20.02 - Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
 • TÜRKAK R20.03 - Tıbbi ve Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Beyanı
 • TÜRKAK R20.05 - Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Bildiriminde Belirtilecek Deney Alanları
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.18 - TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber
 • TÜRKAK R20.24; R20-25 vb.           Kapsam Beyanı Rehberleri
 • TÜRKAK R20.28 - Deney ve Tıbbi Laboratuvarlar için Esnek Kapsam Akreditasyonu Rehberi​
 • TÜRKAK R20.42 - Saha Laboratuvar Faaliyetleri için Kurallar Rehberi
 • TÜRKAK R20.43 - Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA-4/02 - Kalibrasyonda Ölçümlerin Belirsizliğinin İfadeleri           
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P9 - ILAC’ın Yeterlilik Test Faaliyetlerine Katılım Politikası
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P14 - Kalibrasyon Belirsizliğine İlişkin ILAC Politikası

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Denetimlerinde LAK ve YT ile ilgili Bilgilendirme Kılavuzu
 • ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - Temel Değişiklikler
 • ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - Karşılaştırma Tablosu
 • ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - Risk Temelli Düşünce
 • ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS)
 • ISO/IEC 17025 Standart Revizyonu Bilgilendirme Kılavuzu - İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • ILAC G8 - Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanları Hakkında Kılavuz
 • ILAC G18 - Laboratuvarlar İçin Akreditasyon Kapsamlarının Formülüne İlişkin Kılavuz
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri
 • ILAC G24 - Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Aralıklarını Belirlemeye Yönelik Rehber
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve Diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa Yönelik EA Kuralları
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testi Katılım Düzeyi ve Sıklığına İlişkin Kılavuz
 • EA-4/21 - Akreditasyonu Kapsamında, Az Sayıda Laboratuvarın Katıldığı Laboratuvarlar arası Karşılaştırmaların Uygunluğunun Denetlenmesi için Kılavuz İlkeler
 • EA-4/23 -  ISO/IEC 17025:2017 Standardı Kullanılarak Yapılan Görüş ve Yorumların Değerlendirilmesi ve Akreditasyonu

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-008 - Laboratuvarlar İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu
 • TÜRKAK F701-002 - Kalibrasyon Laboratuvarları için Akreditasyon Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) 
 • TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
 • TÜRKAK F701-103 - Laboratuvar Bilgi Beyan Formu
 • TÜRKAK F701-020 - Laboratuvar Akreditasyonu için Öz Değerlendirme ve Denetim Raporu Formu (ISO/IEC 17025:2017)
Yeterlilik Testi Sağlayıcıları
Yeterlilik Testi Sağlayıcıları

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla önceden belirlenmiş kriterlere göre katılımcı performansının değerlendirilmesi yeterlilik testi olarak isimlendirilmektedir. Yeterlilik testleri teknik yeterliliği göstermenin bir yoludur.

Ülkemizde; yeterlilik testi sağlayıcılarının akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakta olup akreditasyon faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. Laboratuvarın performansının ölçülmesi ve izlenmesi için yeterlilik testi amacıyla laboratuvarlar arası karşılaştırmalar düzenleyen yeterlilik testi sağlayıcılarının akreditasyonunda TS EN ISO/IEC 17043 “Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar” standardı esas alınmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17043 Standardı genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Akredite olmak isteyen yeterlilik testi sağlayıcıları bu standardın şartlarını yerine getirecek şekilde kurulan ve işletilen bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte standarda ilave olarak yeterlilik testi sağlayıcısının çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren yasal mevzuatın, zorunlu dokümanların, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nın ve TÜRKAK’ın hazırlamış olduğu ilgili dokümanların da şartlarını yerine getirmelidir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 -  Şikayet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Kuruluşların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.40 - Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Akreditasyonuna Dair Rehber
 •  EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa yönelik EA Kuralları
 • EA-4/14 - Referans Malzemelerin Seçimi ve Kullanımı
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testi Katılım Düzeyi ve Sıklığına İlişkin Kılavuz
 • EA-4/21 - Akreditasyonu Kapsamında, Az Sayıda Laboratuvarın Katıldığı Laboratuvarlar arası Karşılaştırmaların Uygunluğunun Denetlenmesi için Kılavuz İlkeler
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipler
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P9 - Yeterlilik Testi Ve/Veya Yeterlilik Testi Dışındaki Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalara İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P15 - Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu için ISO/IEC 17020:2012 Uygulaması
 • ISO 13528 - Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar için yeterlilik testinde kullanılan istatistiksel yöntemler

 

Başvuru Dokümanları
Muayene Kuruluşları
Muayene Kuruluşları

 

TÜRKAK muayene kuruluşlarının akreditasyonu denetimlerinde tüm dünya üzerinde muayene kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan” TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk değerlendirmesi- Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardını temel alır. Buna ek olarak akredite olmak isteyen/akredite olan muayene kuruluşları ilgili yasal mevzuat, TÜRKAK zorunlu dokümanları ve TÜRKAK’ın üyesi olduğu ILAC ve EA tarafından hazırlanmış zorunlu ve rehber dokümanlarda belirtilen şartları da sağlamalıdır.

Akreditasyon başvuruları akreditasyon süreç işletim sistemi (asist .turkak.org.tr) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru TÜRKAK ile olan iletişimi sağlayacak ve ASİST üzerinden işlemleri gerçekleştirecek kişi tarafından “kuruluş yetkilisi” hesabı oluşturularak yapılır. Kuruluşlar başvuruda gerekli olan tüm bilgileri doldurduktan sonra akreditasyon talep ettikleri kapsamları online olarak seçecektir. Başvuru ile ilgili tüm bilgiler tamamlandıktan sonra kuruluşlar başvuru ön izlemesini ve akreditasyon sözleşmesini görecek ve kontrol edeceklerdir. Bu kontrolden sonra kuruluşlar başvurularını ve akreditasyon sözleşmesini e-imza* ile imzalandığında başvuru tamamlanır ve değerlendirilmek üzere TÜRKAK’a gönderilir.

Başvuru uygun olarak değerlendirilip kaydedildikten sonra muayene kuruluşunun akreditasyon süreç işletim sistemine yükleyeceği dokümanların listesine “TÜRKAK F701-012 Muayene Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu”ndan ulaşılabilir.

*Başvuru formu ve akreditasyon sözleşmesi başvuran kuruluş adına yasal olarak imza yetkisi bulunan kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TS EN ISO/IEC 17020 - Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü​
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R10.13 - Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R10.14 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi
 • TÜRKAK R50.01 - Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R50.10 - Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Akreditasyon Rehberi
 • ILAC P8 - Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies
 • ILAC P9 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
 • ILAC P10 - ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
 • ILAC P15 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
 • EA-1/22 A - EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü

 • EA-2/17 M - EA Document on Accreditation for Notification purposes

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • ILAC G19 - Modules in a Forensic Science Process
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri

 • ILAC G24 - Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
 • ILAC G27 - Guidance on measurements performed as part of an inspection process
 • EA-2/13 M - EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members.
 • EA-5/02 INF - Guidance on the application of ISO/IEC 17020 in vehicle inspection

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-007 - Muayene Kuruluşu İçin Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi
 • TÜRKAK F701-012 Muayene Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu
Ürün Belgelendirme Kuruluşları
Ürün Belgelendirme Kuruluşları

Ürün belgelendirme bir ürünün belirtilen standartlara ve diğer hüküm ifade eden dokümanlara uygun olduğu güvencesinin bir üçüncü tarafça sağlanmasının bir yoludur. Ürün belgelendirme kuruluşu akreditasyonu, kuruluşun TS EN ISO/IEC 17065 standardı, EA ve IAF zorunlu dokümanları ve uygulanabilir rehber dokümanların şartlarına uygun bir sisteme sahip olup olmadığına karar vermektir.

Akredite olmak isteyen Ürün Belgelendirme Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen şartları yerine getirmelidirler. Ürün Belgelendirmesi yapan bir kuruluş akredite olabilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerinden; ürün/ürün grubunun normatif dokümanının gerektirdiği (eğer var ise) modüle göre deney için, ISO/IEC 17025’in, muayene için ISO/IEC 17020’nin ve yönetim sistemi tetkiki için ISO/IEC 17021-1’in uygulanabilir şartlarını karşılamalıdır.

Ürün Belgelendirme alanında akreditasyon başvuruları TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı (https://portal.turkak.org.tr) üzerinden online olarak yapılmalıdır. Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için; uygunluk değerlendirme kuruluşunun (UDK) başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü​
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.13 - Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R10.14 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi
 • TÜRKAK R50.04 - Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R50.07 - Tarım Ürünleri Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyon Süreçlerine İlişkin Kurallar Rehberi
 • TÜRKAK R50.08 - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının
 • TÜRKAK R50.09 - 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adayları için Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R50.11 - BRC Global Standartları için Akreditasyon Rehberi
 • EA-1/22 A - EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü

 • EA-2/17 M - EA Document on Accreditation for Notification purposes
 • EA-6/02 M - EA guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834
 • EA-6/04 M - EA guidelines on the accreditation of certification of primary sector products by means of sampling of sites
 • IAF MD 4 – Tetkik/Denetim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanımı için IAF Zorunlu Dokümanı
 • IAF MD 7 - Yaptırımların Uyumlaştırılması ve Sahtekar Davranışlarla Mücadele için IAF Zorunlu Dokümanı
 • IAF MD 25 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi için Kriterler

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • ISO/IEC 17067 Uygunluk değerlendirmesi Ürün belgelendirmesinin temelleri ve ürün belgelendirme programları için kılavuz ilkeler
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • EA-3/12 M - EA Policy for Accreditation of Organic Production Certification
 • EA-2/13 M - EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-006 - Ürün Belgelendirme Kuruluşu İçin Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha)
 • TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
 • TÜRKAK F701-011 - Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler
Personel Belgelendirme Kuruluşları
Personel Belgelendirme Kuruluşları

Personel belgelendirme akreditasyonu genellikle gönüllülük esasına dayanmakla birlikte düzenleyici kurumlar tarafından akreditasyonun zorunlu tutulduğu alanlar da bulunmaktadır. Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon faaliyetleri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. Kişilerin belgelendirilmesi, belgelendirilmiş kişilerin belgelendirme programının şartlarını karşıladığına dair güvence sağlamanın bir aracıdır. Söz konusu kişileri belgelendirme programlarına olan güven, belgelendirilmiş kişilerin yeterliliğinin küresel olarak kabul gören değerlendirme ve periyodik yeniden değerlendirme işlemiyle elde edilir. Bu alanda akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı ve aşağıda verilen EA, IAF ve TÜRKAK dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

 Zorunlu Dokümanlar

 •  TS EN ISO/IEC 17024 - Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü​
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme Rehberi
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Kişi-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R10.13 - Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R10.14 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi
 • TÜRKAK R30.01 – Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
 • EA-1/22 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının EA Üye Akreditasyon Kuruluşları Tarafından Değerlendirilmesine dair EA Prosedür ve Kriterleri
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA 2/15 - Esnek Kapsam Akreditasyonu için EA Gereklilikleri
 • EA-2/17 - Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı
 • IAF MD 4 – Tetkik/Denetim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanımı için IAF Zorunlu Dokümanı
 • IAF MD 7 - Yaptırımların Uyumlaştırılması ve Sahtekar Davranışlarla Mücadele için IAF Zorunlu Dokümanı
 • IAF MD 25 - Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi için Kriterler

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar

Başvuru Dokümanları

· TÜRKAK F701-003 - Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuru Formu

·TÜRKAK F701-009 – Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler

·TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha)

·TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

 

Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları
Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları

TÜRKAK, Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alanda akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşlarının: ISO/IEC 17021-1 ve ilgili diğer standart ve normatif dokümanların şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. TÜRKAK Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları için aşağıdaki alanlarda akreditasyon hizmeti vermektedir;

·       ISO 9001

ISO 9001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 17021-3 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 14001

ISO 14001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 17021-2 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 22000

ISO 22000 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı ve ISO/TS 22003 teknik spesifikasyonu, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 27001

ISO 27001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 27006 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 13485

ISO 13485 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, IAF MD 9 ve diğer IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       FSSC 22000

FSSC 22000 belgelendirme programına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, ISO/TS 22003 teknik spesifikasyonu ve FSSC 22000 program dokümanları ile IAF zorunlu dokümanları, ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 45001

ISO 45001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, ISO/IEC TS 17021-10 teknik spesifikasyonu, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO 50001

ISO 50001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO 50003 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO/IEC 20000-1

ISO 20000-1 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 20000-6 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       ISO/IEC 27701

ISO 27701 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 27006 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

·       EN/AS 9100 Serisi

EN/AS 9100, 9110 ve 9120 standartlarına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde ISO/IEC 17021-1, AS 9104-1:2022, AS 9104-003:2020, AS 9101:2022  ve IAQG ICOP HUS YS belgelendirme programında tanımlı normatif şartları ve ilgili IAF zorunlu dokümanları ile birlikte ilgili  TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır. 

 

Zorunlu Dokümanlar

 

·       ISO/IEC 17021-1- Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1-Şartlar

·       ISO/IEC 17021-2- Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 2- Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

·       ISO/IEC 17021-3- Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 3- Kalite yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

·       ISO/IEC TS 17021-10- Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 10- Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

 

·       ISO/TS 22003- Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

·       ISO/IEC 27006- Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar

·       ISO 50003- Enerji Yönetim Sistemleri – Enerji Yönetim Sistemlerinin Denetim ve Belgelendirme Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar

·       ISO/IEC 20000-6- Bilgi teknolojisi — Hizmet yönetimi — Bölüm 6: Hizmet yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikler

·       İlgili FSSC 22000 program dokümanları

·       IAF’ın ilgili normatif dokümanları (MD serisi, ID serisi vb.)

·       IAF MD1- Çok Sahalı Kuruluşlar Tarafından İşletilen Yönetim Sisteminin  Tetkiki ve Belgelendirilmesi

·       IAF MD2- Akredite Yönetim Sistemlerinin Belgelendirmesinin Transferi için IAF Zorunlu Belgesi

·       IAF MD4- Tetkik/Denetim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanımı için IAF Zorunlu Dokümanı

·       IAF MD5- Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Denetim Süresinin Belirlenmesi

·       IAF MD7- Yaptırımların Uyumlaştırılması ve Sahtekar Davranışlarla Mücadele için IAF Zorunlu Dokümanı

·       IAF MD9- ISO/IEC 17021-1'in Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemleri Alanında Uygulanması (ISO 13485)

·       IAF MD11- Entegre Yönetim Sistemleri Denetimleri için ISO/IEC 17021-1'in Uygulanmasına yönelik IAF Zorunlu Dokümanı

·       IAF MD12- Birden Fazla Ülkede Faaliyet Gösteren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Denetimi

·       IAF MD15- Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarının Performans Göstergelerinin Sağlanmasına Yönelik Verilerin Toplanması için IAF Zorunlu Dokümanı

·       IAF MD16- Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (FSMS) Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu için ISO/IEC 17011'in Uygulanması

·       IAF MD17- Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu için Şahitlik Faaliyetleri

·       IAF MD22- ISO/IEC 17021-1 Standardının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde (İSGYS) Uygulanması

 

·       IAF MD23- Akredite Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları Adına Faaliyet Gösteren Kuruluşların Kontrolü

·       EA-7/04- Akredite ISO 14001:2015 Sertifikasyonunun Yasal Uyumluluk parçası

·       EA-1/22- Uygunluk Değerlendirme Programlarının EA Üye Akreditasyon Kuruluşları Tarafından Değerlendirilmesine dair EA Prosedür ve Kriterleri

.      EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü

EA 2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin EA normatif dokümanı

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar

         ·       TÜRKAK P701-Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

         ·       TÜRKAK P705-Uzaktan Denetim Prosedürü

·       TÜRKAK P706-Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü

·       TÜRKAK R10.01-Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

·       TÜRKAK R10.02-Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

·       TÜRKAK R10.06-TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

·       TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi

·       TÜRKAK R10.09-Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Kişi-Gün) Hesaplanması Rehberi

·       TÜRKAK R10.10-TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları

·       TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage

.      TÜRKAK R10.13- Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi

·       TÜRKAK R10.14- Uygunluk Değerlendirme Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi

·       TÜRKAK R40.01- Sistem Belgelendirme Kuruluşları için Akreditasyon Rehberi

·       TÜRKAK R40.02- Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkik Ekibi Üyeleri için Şartlar Rehberi

·       TÜRKAK R40.05- Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

·       TÜRKAK R40.07- Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için Yeterlilik Analizi Rehberi

·       TÜRKAK R40.12- ISO/IEC 27701 ve ISO/IEC 20000-1 Belgelendirme Faaliyetlerinin Akreditasyonuna İlişkin Rehber

Başvuru Dokümanları

 

·       TÜRKAK F701-004 - Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu İçin Başvuru Formu

·       TÜRKAK F701-010 - Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu

·       TÜRKAK F701-029 - Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu

·       TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

·       TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi

Referans Malzeme Üreticileri
Referans Malzeme Üreticileri

Ürettiği referans malzemeler için özellik değerlerinin ve belirsizliklerinin belirlenmesi ve atanması, özellik değerlerinin yetkilendirilmesi, referans malzeme sertifikası veya belgesinin düzenlenmesi ve yayınlanması da dâhil, referans malzeme üretim projesinin planlanması ve yönetilmesinden tamamen sorumlu olan kamu, üniversite veya özel sektörde hizmet veren kuruluşlar Referans Malzeme Üreticisi olarak isimlendirilmektedir.

Ülkemizde referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakta olup, akreditasyon faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafında yürütülmektedir. Üretilen referans malzemelerin teknik olarak geçerli ve uluslararası kabul görmüş kriterlere göre üretilmesinin sağlanması ve üreticinin, referans malzeme üretme konusunda yetkili ve yetkin olduğunun gösterilmesi amacıyla, referans malzeme üreticilerinin akreditasyonunda TS EN ISO 17034 " Referans Malzeme Üreticilerinin Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı esas alınmaktadır.

TS EN ISO 17034 Standardı, referans malzeme üretilmesi için genel şartları, yaklaşımları, politikaları ve teknik yetkinlik bakımından alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktadır. Bu alanda TÜRKAK’tan akredite olmak isteyen/akredite olan referans malzeme üreticileri, bu standardın şartlarını yerine getirecek şekilde kurulan ve işletilen bir kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte Referans Malzeme Üreticileri, bu standarda ilave olarak, zorunlu dokümanların, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK’ın hazırlamış olduğu ilgili dokümanların ve uygulanabilir olduğu yerlerde referans malzeme üreticisinin çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren yasal mevzuatların da şartlarını yerine getirmelidir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Kuruluşların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.23 - Referans Malzeme Üreticilerinin Akreditasyonu için Rehber
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testi Katılım Düzeyi ve Sıklığına İlişkin Kılavuz
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • ISO Guide 30 - Referans Malzemeler– Terimler ve Tanımlar
 • ISO 33401 Referans Malzemeler – Sertifika, Etiket ve Birlikte Verilen Dokümanın İçeriği
 • ISO Guide 33 Referans Malzeme Kullanımında İyi Uygulamalar
 • ISO Guide 35 - Sertifikalandırma için Genel ve İstatistiksel İlkeler
 • ILAC G24 - Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Aralıklarını Belirlemeye Yönelik Rehber
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa yönelik EA Kuralları
 • ISO/TR 10989 - Referans Malzeme Sınıflandırılması Üzerine Rehber ve Anahtar Kelimeler

 

Başvuru Dokümanları
Deney Laboratuvarları
Deney Laboratuvarları

Ulusal ve uluslararası akreditasyon sisteminde deney laboratuvarları önemli hizmet alanlarından biridir. Ülkemizde laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakla birlikte düzenleyici kurumlar tarafından akreditasyonun zorunlu tutulduğu alanlar da bulunmaktadır. Deney laboratuvarlarının akreditasyon faaliyetleri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülmektedir. Deney sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanması, verilerin doğru, kanıtlanabilir ve yeniden üretilebilir hale getirilmesi amacıyla laboratuvarların akreditasyonunda TS EN ISO/IEC 17025 - "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardı esas alınmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında; kamu, üniversite veya özel sektörde hizmet veren çevre, gıda, kimya, veteriner teşhis ve analiz, iş hijyeni, yapı malzemeleri, tekstil laboratuvarları, elektrik, elektronik ve bilişim, maden, metalik malzeme laboratuvarları gibi çok çeşitli sektörlere ait laboratuvarlar bu standardın kapsamında akredite olabilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Akredite olmak isteyen/akredite olan deney laboratuvarları bu standardın şartlarını yerine getirecek şekilde kurulan ve işletilen bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren yasal mevzuatın, zorunlu dokümanların, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği, ILAC’ın, Avrupa Akreditasyon Birliği, EA’nın ve TÜRKAK’ın hazırlamış olduğu ilgili dokümanların da şartlarını yerine getirmelidir.

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10-01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R10.13 - Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi
 • TÜRKAK R20.02 - Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
 • TÜRKAK R20.03 - Tıbbi ve Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Beyanı
 • TÜRKAK R20.05 - Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Bildiriminde Belirtilecek Deney Alanları
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.18 - TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber
 • TÜRKAK R20.24; R20-25 vb.           Kapsam Beyanı Rehberleri
 • TÜRKAK R20.28 - Deney ve Tıbbi Laboratuvarlar için Esnek Kapsam Akreditasyonu Rehberi​
 • TÜRKAK R20.42 - Saha Laboratuvar Faaliyetleri için Kurallar Rehberi
 • TÜRKAK R20.43 - Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA-2/15 - Esnek Kapsam Akreditasyonu için EA Gereklilikleri
 • EA-2/17 - Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı
 • EA-4/02 - Kalibrasyonda Ölçümlerin Belirsizliğinin İfadeleri           
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P9 - Yeterlilik Testi Ve/Veya Yeterlilik Testi Dışındaki Laboratuvarlar Arası Karşılaştırmalara İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P14 - Kalibrasyon Belirsizliğine İlişkin ILAC Politikası
 • WADA ISL 11 - Uluslararası Laboratuvarlar Standardı
Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • ISO Guide 33 - Referans materyaller - Referans materyal kullanımında iyi uygulama
 • ILAC G7 - At Yarışı Laboratuvarları için Akreditasyon Gereklilikleri ve Çalışma Kriterleri
 • ILAC G8 - Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanları Hakkında Kılavuz
 • ILAC G17 - ISO / IEC 17025 Standardının Uygulamasıyla Birlikte Testte Ölçüm Belirsizliği Kavramının Tanıtımı
 • ILAC G18 - Laboratuvarlar İçin Akreditasyon Kapsamlarının Formülüne İlişkin Kılavuz
 • ILAC G19 - Adli Bilim Sürecinde Modüller
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri
 • ILAC G24 - Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Aralıklarını Belirlemeye Yönelik Rehber
 • ILAC G27 - Bir İnceleme Sürecinin Bir Parçası Olarak Gerçekleştirilen Ölçümler Hakkında Rehber
 • ILAC G29 - WADA Anti Doping Laboratuvarlarının ISO/IEC 17025 Standardına Göre Kapsamlarının Uyumlaştırılmasına Yönelik Rehber
 • EA-4/09 - Duyusal Test Laboratuvarları İçin Akreditasyon
 • EA-4/14 - Referans Malzemelerin Seçimi ve Kullanımı
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testi Katılım Düzeyi ve Sıklığına İlişkin Kılavuz
 • EA-4/21 - Akreditasyonu Kapsamında, Az Sayıda Laboratuvarın Katıldığı Laboratuvarlar arası Karşılaştırmaların Uygunluğunun Denetlenmesi için Kılavuz İlkeler
 • EA-4/22 - Gıda ve Yemlerde Pestisit Kalıntılarının Akreditasyonu için EA Kılavuzu
 • EA-4/23 - ISO/IEC 17025:2017 Standardı Kullanılarak Yapılan Görüş ve Yorumların Değerlendirilmesi ve Akreditasyonu
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve Diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa Yönelik EA Kuralları
Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-008 - TS EN ISO/IEC 17025'e Göre Laboratuvarlar için Başvuruda İstenen Belgeler
 • TÜRKAK F701-001 - Deney Laboratuvarları için Akreditasyon Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi
 • TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
 • TÜRKAK F701-103 - Laboratuvar Bilgi Beyan Formu
 • TÜRKAK F701-020 - Laboratuvar Akreditasyonu için Öz Değerlendirme ve Denetim Raporu Formu
İyi Laboratuvar Uygulamaları
İyi Laboratuvar Uygulamaları

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) - Good Laboratory Practice (GLP), klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartlarını ve yönetim usullerini içeren bir kalite güvence sistemidir.

İLU ilkeleri kapsamındaki klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmaları, laboratuvar şartlarında, seralarda ve arazide yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. TÜRKAK’ın İLU programı tüm test ve kimyasal gruplarını kapsamaktadır. Bu maddelerin test edilmesiyle insan sağlığı ve/veya çevre açısından güvenliğine ilişkin özellikleri hakkında veri elde edilmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 632 sayılı maddesinde ve 27516 sayılı 9 Mart 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere ulusal izleme otoritesi olarak yasal sorumluluğa sahip tek kurumdur. Uygunluk izleme programı, 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı resmi gazetede yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı Yönetmeliği’ne dayanarak sürecini yürütmektedir. TÜRKAK, OECD tarafından oluşturulmuş olan Verilerin Karşılıklı Kabulü Sistemine üyedir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na dahil olmak isteyen test birimleri OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Uygunluk İzleme Prensipleri ’ne, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’e ve TÜRKAK Prosedürlerine göre denetlenmekte ve uygun bulunan test birimlerine İLU Uygunluk Beyanı verilmektedir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P901 - İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı
 • TÜRKAK P902 - OECD İLU Uygunluk İzleme Süreci İtiraz Prosedürü
 • TÜRKAK T901-01 - İLU Tanımlar ve Kısaltmalar Talimatı
 • İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • OECD No 1 - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • OECD No 5 - Laboratuvar Tedarikçilerinin İLU İlkelerine Uyumu
 • OECD No 6 - İLU İlkelerinin Saha Çalışmalarına Uygulanması
 • OECD No 7 - İLU İlkelerinin Kısa Dönemli Çalışmalara Uygulanması
 • OECD No 8 - İLU Çalışmalarında Çalışma Yöneticisinin Rolü ve Sorumlulukları
 • OECD No 10 - İLU İlkelerinin Bilgisayarlı Sistemlere Uygulanması
 • OECD No 11 - İLU İlkelerinin Uygulanmasında Sponsorun Rolü ve Sorumlulukları
 • OECD No 12 - Başka Bir Ülkede Denetimlerin ve Çalışma Tetkiklerinin Talep Edilmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • OECD No 13 - OECD İLU İlkelerinin Çok Merkezli Çalışmaların Yönetim ve Organizasyonlarına Uygulanması
 • OECD No 14 - İLU İlkelerinin in vitro Çalışmalara Uygulanması
 • OECD No 15 - İLU İlkelerine Uygun Çalışan Arşivlerin Kuruluşu ve Denetimi
 • OECD No 17 - İyi Laboratuvar Uygulamaları Çalışma Grubunun Tavsiye Niteliğindeki Belgesi. İLU İlkelerinin Bilgisayarlı Sistemlere Uygulanması
 • OECD No 18 - OECD İLU İlkeleri ve ISO/IEC 17025 Arasındaki İlişki Konulu OECD Pozisyon Belgesi OECD No 19 - Test Maddelerinin Yönetimi, Karakterizasyonu ve Kullanımı
 • OECD No 21 - Sponsorların GLP Çalışmalarının Sonuçlarına Olası Etkisine İlişkin OECD Pozisyon Belgesi
 • OECD No 22 - GLP Veri Bütünlüğü
 • OECD No 23 - Kalite Güvencesi ve GLP

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F901-001 - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuru Formu
 • TÜRKAK F901-002 - İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuruda İstenen Belgeler
 • TÜRKAK F901-004 - İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Sözleşmesi
 • TÜRKAK F901-014 - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Kuruluş Yetkilisi Bildirim Formu
Biyobankalar
Biyobankalar

TS EN ISO 20387 “Biyoteknoloji-Biyobankacılık-Biyobankacılık İçin Genel Gereklilikler” standardı, biyolojik numune (biyolojik örnek) ve/veya ilgili verilerin uygun şartlarda toplanmasını, saklanması ve paylaşımını sağlamak üzere biyobankaların yetkinlik, tarafsızlık, kalite güvencesi ve genel işleyiş bakımından uymaları gereken koşulları belirlemekte olup araştırma ve geliştirme faaliyetleri için biyobankacılık faaliyetleri yürüten tüm kuruluşları kapsamaktadır. Çok hücreli organizmalar (örneğin insan, hayvan, mantar ve bitki) ve mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik numunelerin biyobankalama faaliyetlerini yapan kuruluşlar standart kapsamına dahildir. TS EN ISO 20387 standardı, gıda/yem üretimine yönelik biyolojik numuneler, gıda/yem üretimi ve/veya tedavi amaçlı kullanım için analizler yapan laboratuvarlar için geçerli değildir.

Biyobanka alanında akreditasyon, ülkemizde gönüllülük esasına dayanmakta olup akredite olmak isteyen biyobankalar bu standardın şartlarını yerine getirecek şekilde kurulan ve işletilen bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bununla birlikte standarda ilave olarak biyobankaların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren (uygulanabilir olduğunda) yasal mevzuatın, zorunlu dokümanların, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nın ve TÜRKAK’ın hazırlamış olduğu ilgili dokümanların da şartlarını yerine getirmelidir.

 

Zorunlu Dokümanlar
 • TÜRKAK P701- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü
 • TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü
 • TÜRKAK P705 - Uzaktan Denetim Prosedürü
 • TÜRKAK P706 - Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
 • TÜRKAK R10.01 - Akredite Kuruluşların Mesleki Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme
 • TÜRKAK R10.02 - Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi
 • TÜRKAK R10.06 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TÜRKAK R10.08 - Şikâyet ve İtiraz Rehberi
 • TÜRKAK R10.09 - Akreditasyon Denetimleri İçin Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi
 • TÜRKAK R10.10 - TÜRKAK Sınır Ötesi Akreditasyon Kuralları
 • TÜRKAK R10.11 Uzmanlık Alanları ve Kullanım Rehberi / Guideline for Areas of Expertise and their Usage
 • TÜRKAK R10.12 - Metrolojik İzlenebilirlik Rehberi
 • TÜRKAK R20.02 - Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri
 • TÜRKAK R20.03 - Tıbbi ve Deney Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsamın Beyanı
 • TÜRKAK R20.09 - Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • TÜRKAK R20.42 - Saha Laboratuvar Faaliyetleri için Kurallar Rehberi
 • TÜRKAK R20.44 - Biyobankaların Akreditasyonuna Dair Rehber
 • EA-2/13 - EA Sınır Ötesi Akreditasyon Politikası ve EA Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Prosedürü
 • EA-4/02 - Kalibrasyonda Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
 • ILAC P8 - ILAC Karşılıklı Tanınma Anlaşması: Akreditasyon Markasının Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tarafından Kullanılmasına ve Akreditasyon Statüsü Beyanlarına yönelik Ek Gereklilikler
 • ILAC P9 - ILAC Yeterlilik Test Faaliyetlerine Katılım Politikası
 • ILAC P10 - Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine İlişkin ILAC Politikası
 • ILAC P14 - ILAC Kalibrasyondaki Belirsizlik Politikası

 

Kılavuz Dokümanlar / İlgili Diğer Dokümanlar
 • EA-3/01 - Akreditasyon Sembol, Logo ve diğer Akreditasyon Beyanlarının Kullanımı ve EA MLA İmza Statüsüne Atıfa yönelik EA Kuralları
 • EA-4/14 -Referans materyallerinin seçimi ve kullanımı
 • EA-4/18 - Yeterlilik Testine Katılım Düzeyi ve Sıklığı Konusunda Rehber
 • EA-4/21 - Akreditasyonu Kapsamında, Az Sayıda Laboratuvarın Katıldığı Laboratuvarlar arası Karşılaştırmaların Uygunluğunun Denetlenmesi için Kılavuz İlkeler
 • ILAC G18 - Akreditasyon Kapsamlarının Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz
 • ILAC G21 - Sınır Ötesi Akreditasyon - İşbirliği Prensipleri
 • ILAC G24 - Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Aralıklarını Belirlemeye Yönelik Rehber 

 

Başvuru Dokümanları
 • TÜRKAK F701-108 - Biyobankalar için Akreditasyon Başvuru Formu
 • TÜRKAK F701-109 - TS EN ISO/IEC 20387’ye Göre Biyobankalar İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu
 • F701-110 - Biyobanka Akreditasyonu için Öz Değerlendirme ve Denetim Raporu
 • TÜRKAK F701-039 - Akreditasyon Sözleşmesi
 • TÜRKAK F701-071 - Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu
 • TÜRKAK F701-103 - Laboratuvar Bilgi Beyan Formu