T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Personel Alım Başvuruları

Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve İdari Personel Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu

19-23 Aralık 2022 tarihlerinde sözlü aşaması yapılan Türk Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavının sonuçlarını adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca sınav sonuçları, sınava katılan adayların belirtmiş oldukları elektronik posta adreslerine gönderilmiştir.

Açıklama:

     A) Personel Alımı Giriş Sınavı sonucunda aslen atanmaya hak kazananların atama işlemlerinin yerine getirilebilmesi için;

1) Atama başvuru dilekçesi. (Form için tıklayınız)

2) Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

3) Sağlık Durumu Raporu;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm kapsamında "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kararın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmesi gerekmektedir

4) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),  

5) Mal bildirimi formu. (Arkalı önlü tek nüsha olacak) (Form için tıklayınız)

İlgili belgeleri, 27.02.2023 Saat 17:30’ a kadar elden ya da posta yolu ile Türk Akreditasyon Kurumu genel evrakına teslim ederek atamalarının yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde anılan atama başvuru dilekçesini teslim etmeyerek atanmayı talep etmeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.

Bilgi için iletişim numaraları: (0 312) 410 83 13

     B) Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları ayrıca yazılı olarak bildirilecek olup ilgililerin, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden on beş gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların atanma onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında başarı sırası önceliğine göre yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 

İlanen duyurulur.