T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

27.05.2022  Duyurular
Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU HUKUK MÜŞAVİRİ

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ve Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A-Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

B-Özel Şartlar:

            a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

            b)  Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2020 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS (B) P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,  

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

III - BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 27/05/2022 – 10/06/2022

IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, e-Devlet Türk Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

  1. Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  2. Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları Tablo-1 de belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte  Tablo-1 de yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
  3. Yazılı öz geçmiş,
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.

V- GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 17/06/2022 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş sınavı 24/06/2022 tarihinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


VI - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI


Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-1

Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu

Grup

Unvanı

Mezun Olduğu Bölüm/Program

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

2020 KPSS (B) PUAN TÜRÜ

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Hukuk Müşaviri

Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak

1

4

KPSSP3

70

Toplam

1

4

 

 

VII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Giriş sınavı, adayların;

            a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,

            b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

            c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

            ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

            d) Genel yetenek ve genel kültürü,

            e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VIII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX- İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

X- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları  : (0 312) 410 82 75

Teknik Destek Telefon Numarası     : (0 312) 410 82 82

IX- DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz.

Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak pozisyona sayısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna duyurulur.