T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

14.06.2021  Duyurular
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı duyurusu

Güncelleme tarihi: 16.06.2021

 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI ve HUKUK MÜŞAVİRİ

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. 

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A-Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

B-Özel Şartlar;

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Hukuk Müşaviri için;

a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 

III - BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 16/06/2021 – 30/06/2021

IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, https://secure.turkak.org.tr/kapsam/Personel bağlantısından “Giriş Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurmak ve formda istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler şunlardır:

a)      Yükseköğrenim mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir) veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b)      Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları Tablo-1 de belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte  Tablo-1 de yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

c)      KPSS sonuç belgesi,

d)      Yazılı özgeçmiş,

e)      Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer bölümlerden alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.

V- GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ
 
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 12/07/2021 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
 
Sözlü Giriş sınavı 19/07/2021 tarihinde başlamak üzere Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


VI - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI


Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 
 

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu

Gruplar
       Unvanı

Mezun Olduğu Bölüm/Program

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı
Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
2019 veya 2020 KPSS Puan Türü
Asgari KPSS Puanı
Grup 1
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak
1
4
KPSSP2
70
Grup 2
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2
8
KPSSP2
70
Grup 3
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
1
4
KPSSP2
70
Grup 4
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Tekstil Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak
1
4
KPSSP2
70
Grup 5
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Biyomedikal Mühendisliği
Lisans programından mezun olmak.
1
4
KPSSP2
70
Grup 6
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
1
4
KPSSP2
70
Grup 7
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Gıda Mühendisliği
Lisans programından mezun olmak.
1
4
KPSSP2
70
Grup 8
Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Lisans programından mezun olmak.
1
4
KPSSP3
70
Grup 9
Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.
1
4
KPSSP3
70
Grup 10
Hukuk Müşaviri
Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak
1
4
KPSSP3
70
Toplam
11
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII- AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VIII - AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100(yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70(yetmiş) olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70(yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX- İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümündeduyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

X- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları  : 0 (312) 410 82 75

Teknik Destek Telefon Numarası    : 0 (312) 410 82 82 

IX- DİĞER HUSUSLAR

İlgili kadroya atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15(onbeş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15(onbeş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz.

Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6(altı) ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6(altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna duyurulur.