Yönetim Hizmetleri Başkanlığı

-Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar,

-Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütür,

-10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işleri ile temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütür,

-Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür,

- Kurumun genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenler ve yürütür, Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yürütür,

-Kurumun yürürlüğe koyacağı düzenleyici işlem çalışmalarında Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sunar,

-Akreditasyon alanında bütün taraflarla yapılan sözleşmelerin gereklerini yerine getirir,

-Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevler

başlıklarında yerine getirdiği görev, yetki ve sorumluluklarını

Satınalma ve İdari İşler Şube Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Şube müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir.