Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Bşk.lığı Teknik Uzm Başvuruları (Kaldırma ve İletme Makineleri)

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere ‘Bilirkişi Havuzu’ bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, ‘Kaldırma ve İletme Makineleri’ uzmanlık alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa ‘Teknik Uzman’ başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.


Not: Bahsi geçilen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.


   
1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar


Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK-1 ve EK-2’de verilen F604-01 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 13.01.2017 – 29.01.2017 tarihleri arasında e-posta ile DTU_uhmab@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.
Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portali giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portali’ne yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.


2. Başvuru Şartları


‘Asansör’ uzmanlık alanı ile ilgili TÜRKAK mevcut bilirkişi havuzunda yer alan ve ilk defa veya yeniden değerlendirilecek Teknik Uzman’ların değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır.

i.    Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

a.    Lisans öğrenimlerini Makine Mühendisliği alanında veya Ön Lisans öğrenimlerini makine tekniker veya yüksek teknikerliği alanlarında tamamlamış olmak
b.    Lisans öğrenimlerini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olan başvuru sahipleri için; kaldırma ve iletme makineleri ile ilgili üretim, montaj, servis veya muayene alanlarında en az 4 (dört) yıllık deneyim sahibi olmak (Bu deneyime ilave olarak kişinin ilgili uzmanlık alanında muayene metodunun gerçekleştirilmesine yönelik tecrübesi gereklidir.)
c.    Ön Lisans öğrenimlerini makine tekniker veya yüksek teknikerliği alanlarında tamamlamış olan başvuru sahipleri için; kaldırma ve iletme makineleri ile ilgili üretim, montaj, servis veya muayene alanlarında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak

ii.    Ön Değerlendirme Ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Diğer Değerlendirme Kriterleri

a.    Muayeneye konu öge ve ilgili muayene alanındaki gelişen teknolojilere ilişkin bilgi seviyesi
b.    Muayeneye konu ögenin üretim ve kullanım aşamalarında ortaya çıkabilecek problemlere ilişkin bilgi seviyesi
c.    Muayeneye konu öge ile ilgili muayene metotları hakkında bilgi seviyesi
d.    Sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi seviyesi
e.    İlgili uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası mevzuatta bahsedilen uyumlaştırılmış standartlar hakkında bilgi seviyesi
f.    Genel metroloji ve ölçümlerin izlenebilirliği hakkında bilgi seviyesi
g.    Muayene faaliyeti sırasında kullanılan ölçüm cihazları hakkında bilgi seviyesi
h.    İlgili TÜRKAK dokümanları ve uluslararası dokümanlar hakkında bilgi seviyesi
i.    Akreditasyon süreçleri hakkında bilgi seviyesi
j.    TÜRKAK’ı temsil kabiliyeti
k.    vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.


Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr


Bilgi İşlem Müdürlüğü: bim@turkak.org.tr

 

Ekler için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi:13.01.2017