Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Teknik Uzman Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV’e giren makineler” uzmanlık alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçilen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) bilirkişi olarak görevlendirilmektedir.   

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 2-16 Ocak 2017 tarihleri arasında e-posta ile muayenemakine@turkak.org.tr adresine göndermeleri ve ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.

Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

2. Başvuru Şartları

“2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV’e giren makineler” uzmanlık alanları ile ilgili faaliyetlerde görev almak üzere Teknik Uzman Başvurusu yapacak kişilerin başvuruları aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır. Mülakat tarihleri daha sonra adaylara e-posta ile bildirilecektir.

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri 

a)  En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıl ve üzeri tecrübesi olan adaylarda lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir).

b)  Makine Emniyeti Yönetmeliğine konu ürün grubunda üretim yapan bir kuruluşta en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyim sahibi olmak ve bu deneyimin en az 2 (iki) yılını üretim prosesinde çalışarak tamamlamış olmak; veya Makine Emniyeti Yönetmeliği konusunda muayene/denetim sektöründe yetkili personel olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyim sahibi olmak

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Diğer Değerlendirme Kriterlerden Bazıları

a)  Makine Emniyeti Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve maddelerini doğru yorumlayabilmek,

b)  Makine Emniyeti Yönetmeliği ile ilgili tüm yerel mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,

c)  Makine Emniyeti Yönetmeliği ile ilgili TÜRKAK prosedürleri ve uluslararası dokümanların uygulamasına dair yeterli bilgiye sahip olmak,

d)  İlgili makine grubu ile ilgili Makine Emniyeti Yönetmeliği altındaki uyumlaştırılmış standart hakkında aşağıdaki hususlar yönünde yeterli bilgi sahibi olmak,

 • Üretim teknikleri
 • Ürün gereklilikleri
 • Tasarım gereklilikleri
 • Hesaplama metotları
 • Test ve muayene metotları
 • Uyumlaştırılmış standartların kullanılmaması durumu
 • Üreticinin üretim proseslerini anlayabilme kabiliyetine sahip olmak,
 • Üretim alanındaki ve üreticinin laboratuvarındaki ölçüm cihazlarını ve bunların ölçüm belirsizliği düzeyini tanımlayabilme kabiliyetine sahip olmak,
 • İlk tip testleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Belgelendirme programları ve bu programların değerlendirilmesi hakkında yeterli bilgi sahibi olmak (ürün belgelendirme için),
 • Her bir makine grubunda modül bazında tanık denetim örneklemesi ve tetkik süreleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

EK-1: F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK-2: Başvuruda İstenen Bilgiler Formu

Yayınlanma Tarihi:30.12.2016