TÜRK AKREDİTASYON KURUMU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU ve SINAV TAKVİMİ

Türk Akreditasyon Kurumunda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adayların sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavları ile ilgili usul ve esaslar 20.11.2017 tarih, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayanarak çıkartılan 01.01.2018 tarihli Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.


Buna göre;

1-    Sınavlara, sadece KHK Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerden Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen 34 kişi katılacaktır.

2-    Sınavlar, önceden onaylanan Sınav Kurulunca yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır.

3-    Temizlik ile Kurye ve Şoförler uygulamalı sınava, diğer tüm personel sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4-   Sınavların günü, saati ve yeri ekli tabloda gösterilmiştir. Adaylar, görev alanları itibariyle ve soyadı sırasına göre sınava alınacaklardır. Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların belirtilen yerde, belirtilen zamanda hazır olması, mazereti olanların durumunu önceden Kuruma bildirmesi gerekmektedir.

5-   Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Kurumumuz resmi internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-   Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak sınav sonucuna itirazda bulunabilir.

7-    İtirazlar Sınav Kurulunca 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen karar kesin karar olacaktır.

  

İlgililere ilanen duyurulur.

02.03.2018 

 

Ek: Sınav Takvimi Tablosu           

TÜRKAK Sınav Kurulu

 

 

Sınav Takvimi Tablosu.pdf Yayınlanma Tarihi:02.03.2018