Deney Laboratuvarları

Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir. Deney/kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 no'lu uluslararası standardtır. Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için ise TS EN ISO 15189- "Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar Standardı esas alınmaktadır.

Ülkemizde, laboratuvarların akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmakta olup, bir laboratuvar TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardına uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak, bu standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanların da gerektiğinde kullanılması sözkonusudur. TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 Standardı sadece genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Spesifik uygulamalar için, ek kriterler Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından, laboratuvarların çalışma alanlarına göre ayrı ayrı hazırlanmıştır.

EA'nın oluşturduğu standard ve ek kriterleri ihtiva eden dokümanların, laboratuvarların bünyelerine ne şekilde uygulanacağı hususunda da EA tarafından rehber dokümanlar hazırlanmış ve tarafların kullanımına sunulmuştur. Laboratuvar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların akreditasyona hazırlık sürecinde bunlardan istifade etmesi mutlak surette tavsiye edilmektedir.

    Deney Laboratuvarlarındaki Zorunlu Dokümanlar Listesi  

Dokümanın Kodu

Dokümanın Adı

EA 4/16

EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing

CEN/TS 15675

Air quality - Measurement of stationary source emission

R20.02

Deney/Analiz Sonuçlarındaki Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK Prensipleri

R20.09

Şubeli Hizmet Veren Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber

R20.18

TURKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin Rehber

R20.28

Deney ve Tıbbi Laboratuvarlar için Esnek Kapsam Akreditasyonu Rehberi

 

Başvuru Dökümanları

Doküman No. Adı Dosya
F701-001 Deney Laboratuvarları İçin Başvuru Formu F701-001
F701-008 Laboratuvarlar için Başvuruda İstenen Belgeler Formu F701-008
F701-026 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Kontrol Formu (TS EN ISO 17025:2005’e göre) F701-026
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071
F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha) F701-039
F704-001 Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma ölçümleri Katılım Listesi F704-001

TÜRKAK dokümanları